Σημεία της πυξίδας

Μάθετε πως να λέτε τις ενδείξεις της πυξίδας στα δανικά.

nordβοράς
nordøstβορειοανατολικά
østανατολή
sydøstνοτιοανατολικά
sydνότος
sydvestνοτιοδυτικά
vestγιλέκο
nordvestβορειοδυτικά