Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα γερμανικά.

Βασικοί αριθμοί

nullμηδέν
einsένα
zweiδύο
dreiτρία
vierτέσσερα
fünfπέντε
sechsέξι
siebenεπτά
achtοκτώ
neunεννέα
zehnδέκα
elfέντεκα
zwölfδώδεκα
dreizehnδεκατρία
vierzehnδεκατέσσερα
fünfzehnδεκαπέντε
sechzehnδεκαέξι
siebzehnδεκαεπτά
achtzehnδεκαοκτώ
neunzehnδεκαεννιά
zwanzigείκοσι
einundzwanzigείκοσι-ένα
zweiundzwanzigείκοσι-δύο
dreiundzwanzigείκοσι-τρία
dreißigτριάντα
vierzigσαράντα
fünfzigπενήντα
sechzigεξήντα
siebzigεβδομήντα
achtzigογδόντα
neunzigενενήντα
einhundertεκατό
einhundertundeinsεκατόν ένα
zweihundertδιακόσια
dreihundertτριακόσια
eintausendχίλια
zweitausendδυο χιλιάδες
dreitausendτρεις χιλιάδες
eine Millionένα εκατομμύριο
eine Milliardeένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

ersteπρώτος
zweiteδεύτερος
dritteτρίτος
vierteτέταρτος
fünfteπέμπτος
sechsteέκτος
siebteέβδομος
achteόγδοος
neunteένατος
zehnteδέκατος
elfteενδέκατος
zwölfteδωδέκατος
dreizehnteδέκατος-τρίτος
vierzehnteδέκατος-τέταρτος
fünfzehnteδέκατος-πέμπτος
sechzehnteδέκατος-έκτος
siebzehnteδέκατος-έβδομος
achtzehnteδέκατος-όγδοος
neunzehnteδέκατος-ένατος
zwanzigsteεικοστός
einundzwanzigsteεικοστός-πρώτος
zweiundzwanzigsteεικοστός-δεύτερος
dreiundzwanzigsteεικοστός-τρίτος
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το γερμανικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.