Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα γερμανικά.

Βασικοί αριθμοί

nullμηδέν
einsένα
zweiδύο
dreiτρία
vierτέσσερα
fünfπέντε
sechsέξι
siebenεπτά
achtοκτώ
neunεννέα
zehnδέκα
elfέντεκα
zwölfδώδεκα
dreizehnδεκατρία
vierzehnδεκατέσσερα
fünfzehnδεκαπέντε
sechzehnδεκαέξι
siebzehnδεκαεπτά
achtzehnδεκαοκτώ
neunzehnδεκαεννιά
zwanzigείκοσι
einundzwanzigείκοσι ένα
zweiundzwanzigείκοσι δύο
dreiundzwanzigείκοσι τρία
vierundzwanzigείκοσι τέσσερα
fünfundzwanzigείκοσι πέντε
sechsundzwanzigεικοσι εξι
siebenundzwanzigείκοσιεφτά
achtundzwanzigείκοσι οχτώ
neunundzwanzigείκοσι εννέα
dreißigτριάντα
einunddreißigτριάντα ένα
zweiunddreißigτριάντα δύο
dreiunddreißigτριάντα τρία
vierunddreißigτριάντα τέσσερα
fünfunddreißigτριάντα πέντε
sechsunddreißigτριανταέξι
siebenunddreißigτριάντα εφτά
achtunddreißigτριάντα οκτώ
neununddreißigτριάντα εννέα
vierzigσαράντα
einundvierzigσαράντα ένα
zweiundvierzigσαράντα δύο
dreiundvierzigσαράντα τρία
fünfzigπενήντα
sechzigεξήντα
siebzigεβδομήντα
achtzigογδόντα
neunzigενενήντα
einhundertεκατό
einhundertundeinsεκατόν ένα
zweihundertδιακόσια
dreihundertτριακόσια
eintausendχίλια
zweitausendδυο χιλιάδες
dreitausendτρεις χιλιάδες
eine Millionένα εκατομμύριο
eine Milliardeένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

einmalμια φορά
zweimalδυο φορές
dreimalτρεις φορές
viermalτέσσερις φορές
fünfmalπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

ersteπρώτος
zweiteδεύτερος
dritteτρίτος
vierteτέταρτος
fünfteπέμπτος
sechsteέκτος
siebteέβδομος
achteόγδοος
neunteένατος
zehnteδέκατος
elfteενδέκατος
zwölfteδωδέκατος
dreizehnteδέκατος-τρίτος
vierzehnteδέκατος-τέταρτος
fünfzehnteδέκατος-πέμπτος
sechzehnteδέκατος-έκτος
siebzehnteδέκατος-έβδομος
achtzehnteδέκατος-όγδοος
neunzehnteδέκατος-ένατος
zwanzigsteεικοστός
einundzwanzigsteεικοστός-πρώτος
zweiundzwanzigsteεικοστός-δεύτερος
dreiundzwanzigsteεικοστός-τρίτος
dreißigsteτριακοστός
vierzigsteσαρακοστός
fünfzigsteπεντηκοστός
sechzigsteεξηκοστός
siebzigsteεβδομηκοστός
achtzigsteογδοηκοστός
neunzigsteενενηκοστός
hundertsteεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

um ή ungefährπερίπου
über ή mehr alsπάνω ή περισσότερο από
unter ή weniger alsκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943.294
9 7559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το γερμανικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής