Jardeson Barbosa Farias

Jardeson Barbosa Farias

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 30
Γενέθλια: 20 Δεκέμβριος

Για μένα:

I am Jardeson and i live in Brazil , i love learn new language , and i need that you help me!!!

Γλώσσες

Μιλάω:

Μαθαίνω: