Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα εσθονικά.

Βασικοί αριθμοί

nullμηδέν
üksμία η ώρα
kaksδυο η ώρα
kolmτρεις η ώρα
neliτέσσερις η ώρα
viisπέντε η ώρα
kuusέξι η ώρα
seitseεφτά η ώρα
kaheksaοκτώ η ώρα
üheksaεννέα η ώρα
kümmeδέκα η ώρα
üksteistέντεκα η ώρα
kaksteistδώδεκα η ώρα
kolmteistδεκατρία
neliteistδεκατέσσερα
viisteistδεκαπέντε
kuusteistδεκαέξι
seitseteistδεκαεπτά
kaheksateistδεκαοκτώ
üheksateistδεκαεννιά
kakskümmendείκοσι
kakskümmend üksείκοσι-ένα
kakskümmend kaksείκοσι-δύο
kakskümmend kolmείκοσι-τρία
kolmkümmendτριάντα
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendσαράντα
viiskümmendπενήντα
kuuskümmendεξήντα
seitsekümmendεβδομήντα
kaheksakümmendογδόντα
üheksakümmendενενήντα
sadaεκατό
kakssadaδιακόσια
kolmsadaτριακόσια
tuhatχίλια
kaks tuhatδυο χιλιάδες
kolm tuhatτρεις χιλιάδες
miljonένα εκατομμύριο
miljardένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

esimeneπρώτος
teineδεύτερος
kolmasτρίτος
neljasτέταρτος
viiesπέμπτος
kuuesέκτος
seitsmesέβδομος
kaheksasόγδοος
üheksasένατος
kümnesδέκατος
üheteistkümnesενδέκατος
kaheteistkümnesδωδέκατος
kolmeteistkümnesδέκατος-τρίτος
neljateistkümnesδέκατος-τέταρτος
viieteistkümnesδέκατος-πέμπτος
kuueteistkümnesδέκατος-έκτος
seitsmeteistkümnesδέκατος-έβδομος
kaheksateistkümnesδέκατος-όγδοος
üheksateistkümnesδέκατος-ένατος
kahekümnesεικοστός