Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα εσθονικά.

Βασικοί αριθμοί

nullμηδέν
üksένα
kaksδύο
kolmτρία
neliτέσσερα
viisπέντε
kuusέξι
seitseεπτά
kaheksaοκτώ
üheksaεννέα
kümmeδέκα
üksteistέντεκα
kaksteistδώδεκα
kolmteistδεκατρία
neliteistδεκατέσσερα
viisteistδεκαπέντε
kuusteistδεκαέξι
seitseteistδεκαεπτά
kaheksateistδεκαοκτώ
üheksateistδεκαεννιά
kakskümmendείκοσι
kakskümmend üksείκοσι ένα
kakskümmend kaksείκοσι δύο
kakskümmend kolmείκοσι τρία
kakskümmend neliείκοσι τέσσερα
kakskümmend viisείκοσι πέντε
kakskümmend kuusεικοσι εξι
kakskümmend seitseείκοσιεφτά
kakskümmend kaheksaείκοσι οχτώ
kakskümmend üheksaείκοσι εννέα
kolmkümmendτριάντα
kolmkümmend üksτριάντα ένα
kolmkümmend kaksτριάντα δύο
kolmkümmend kolmτριάντα τρία
kolmkümmend neliτριάντα τέσσερα
kolmkümmend viisτριάντα πέντε
kolmkümmend kuusτριανταέξι
kolmkümmend seitseτριάντα εφτά
kolmkümmend kaheksaτριάντα οκτώ
kolmkümmend üheksaτριάντα εννέα
nelikümmendσαράντα
nelikümmend üksσαράντα ένα
nelikümmend kaksσαράντα δύο
nelikümmend kolmσαράντα τρία
viiskümmendπενήντα
kuuskümmendεξήντα
seitsekümmendεβδομήντα
kaheksakümmendογδόντα
üheksakümmendενενήντα
sadaεκατό
sada üksεκατόν ένα
kakssadaδιακόσια
kolmsadaτριακόσια
tuhatχίλια
kaks tuhatδυο χιλιάδες
kolm tuhatτρεις χιλιάδες
miljonένα εκατομμύριο
miljardένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

üks kordμια φορά
kaks kordaδυο φορές
kolm kordaτρεις φορές
neli kordaτέσσερις φορές
viis kordaπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

esimeneπρώτος
teineδεύτερος
kolmasτρίτος
neljasτέταρτος
viiesπέμπτος
kuuesέκτος
seitsmesέβδομος
kaheksasόγδοος
üheksasένατος
kümnesδέκατος
üheteistkümnesενδέκατος
kaheteistkümnesδωδέκατος
kolmeteistkümnesδέκατος-τρίτος
neljateistkümnesδέκατος-τέταρτος
viieteistkümnesδέκατος-πέμπτος
kuueteistkümnesδέκατος-έκτος
seitsmeteistkümnesδέκατος-έβδομος
kaheksateistkümnesδέκατος-όγδοος
üheksateistkümnesδέκατος-ένατος
kahekümnesεικοστός
kahekümne esimeneεικοστός-πρώτος
kahekümne teineεικοστός-δεύτερος
kahekümne kolmasεικοστός-τρίτος
kolmekümnesτριακοστός
neljakümnesσαρακοστός
viiekümnesπεντηκοστός
kuuekümnesεξηκοστός
seitsmekümnesεβδομηκοστός
kaheksakümnesογδοηκοστός
üheksakümnesενενηκοστός
sajasεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

umbes ή ligikauduπερίπου
üle ή rohkem kuiπάνω ή περισσότερο από
alla ή vähem kuiκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το εσθονικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής