Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα σουηδικά.

Βασικοί αριθμοί

nollμηδέν
ettμία η ώρα
tvåδυο η ώρα
treτρεις η ώρα
fyraτέσσερις η ώρα
femπέντε η ώρα
sexέξι η ώρα
sjuεφτά η ώρα
åttaοκτώ η ώρα
nioεννέα η ώρα
tioδέκα η ώρα
elvaέντεκα η ώρα
tolvδώδεκα η ώρα
trettonδεκατρία
fjortonδεκατέσσερα
femtonδεκαπέντε
sextonδεκαέξι
sjuttonδεκαεπτά
artonδεκαοκτώ
nittonδεκαεννιά
tjugoείκοσι
tjugoettείκοσι-ένα
tjugotvåείκοσι-δύο
tjugotreείκοσι-τρία
trettioτριάντα
fyrtioσαράντα
femtioπενήντα
sextioεξήντα
sjuttioεβδομήντα
åttioογδόντα
nittioενενήντα
ett hundraεκατό
ett hundra ettεκατόν ένα
tvåhundraδιακόσια
trehundraτριακόσια
ett tusenχίλια
tvåtusenδυο χιλιάδες
tretusenτρεις χιλιάδες
en miljonένα εκατομμύριο
en miljardένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

förstaπρώτος
andraδεύτερος
tredjeτρίτος
fjärdeτέταρτος
femteπέμπτος
sjätteέκτος
sjundeέβδομος
åttondeόγδοος
niondeένατος
tiondeδέκατος
elfteενδέκατος
tolfteδωδέκατος
trettondeδέκατος-τρίτος
fjortondeδέκατος-τέταρτος
femtondeδέκατος-πέμπτος
sextondeδέκατος-έκτος
sjuttondeδέκατος-έβδομος
artondeδέκατος-όγδοος
nittondeδέκατος-ένατος
tjugondeεικοστός
tjugoförstaεικοστός-πρώτος
tjugoandraεικοστός-δεύτερος
tjugotredjeεικοστός-τρίτος