Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα σουηδικά.

Βασικοί αριθμοί

nollμηδέν
ettένα
tvåδύο
treτρία
fyraτέσσερα
femπέντε
sexέξι
sjuεπτά
åttaοκτώ
nioεννέα
tioδέκα
elvaέντεκα
tolvδώδεκα
trettonδεκατρία
fjortonδεκατέσσερα
femtonδεκαπέντε
sextonδεκαέξι
sjuttonδεκαεπτά
artonδεκαοκτώ
nittonδεκαεννιά
tjugoείκοσι
tjugoettείκοσι ένα
tjugotvåείκοσι δύο
tjugotreείκοσι τρία
tjugofyraείκοσι τέσσερα
tjugofemείκοσι πέντε
tjugosexεικοσι εξι
tjugosjuείκοσιεφτά
tjugoåttaείκοσι οχτώ
tjugonioείκοσι εννέα
trettioτριάντα
trettioettτριάντα ένα
trettiotvåτριάντα δύο
trettiotreτριάντα τρία
trettiofyraτριάντα τέσσερα
trettiofemτριάντα πέντε
trettiosexτριανταέξι
trettiosjuτριάντα εφτά
trettioåttaτριάντα οκτώ
trettionioτριάντα εννέα
fyrtioσαράντα
fyrtioettσαράντα ένα
fyrtiotvåσαράντα δύο
fyrtiotreσαράντα τρία
femtioπενήντα
sextioεξήντα
sjuttioεβδομήντα
åttioογδόντα
nittioενενήντα
etthundraεκατό
etthundraettεκατόν ένα
tvåhundraδιακόσια
trehundraτριακόσια
ettusenχίλια
tvåtusenδυο χιλιάδες
tretusenτρεις χιλιάδες
en miljonένα εκατομμύριο
en miljardένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

en gångμια φορά
två gångerδυο φορές
tre gångerτρεις φορές
fyra gångerτέσσερις φορές
fem gångerπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

förstaπρώτος
andraδεύτερος
tredjeτρίτος
fjärdeτέταρτος
femteπέμπτος
sjätteέκτος
sjundeέβδομος
åttondeόγδοος
niondeένατος
tiondeδέκατος
elfteενδέκατος
tolfteδωδέκατος
trettondeδέκατος-τρίτος
fjortondeδέκατος-τέταρτος
femtondeδέκατος-πέμπτος
sextondeδέκατος-έκτος
sjuttondeδέκατος-έβδομος
artondeδέκατος-όγδοος
nittondeδέκατος-ένατος
tjugondeεικοστός
tjugoförstaεικοστός-πρώτος
tjugoandraεικοστός-δεύτερος
tjugotredjeεικοστός-τρίτος
trettiondeτριακοστός
fyrtiondeσαρακοστός
femtiondeπεντηκοστός
sextiondeεξηκοστός
sjuttiondeεβδομηκοστός
åttiondeογδοηκοστός
nittiondeενενηκοστός
hundradeεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

ungefär ή cirkaπερίπου
över ή mer änπάνω ή περισσότερο από
under ή mindre änκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το σουηδικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής