Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα ρωσικά.

Βασικοί αριθμοί

нольμηδέν
один (одна, одно) or разένα
дваδύο
триτρία
четыреτέσσερα
пятьπέντε
шестьέξι
семьεπτά
восемьοκτώ
девятьεννέα
десятьδέκα
одиннадцатьέντεκα
двенадцатьδώδεκα
тринадцатьδεκατρία
четырнадцатьδεκατέσσερα
пятнадцатьδεκαπέντε
шестнадцатьδεκαέξι
семнадцатьδεκαεπτά
восемнадцатьδεκαοκτώ
девятнадцатьδεκαεννιά
двадцатьείκοσι
двадцать одинείκοσι-ένα
двадцать дваείκοσι-δύο
двадцать триείκοσι-τρία
etc
тридцатьτριάντα
сорокσαράντα
пятьдесятπενήντα
шестьдесятεξήντα
семьдесятεβδομήντα
восемьдесятογδόντα
девяностоενενήντα
стоεκατό
двестиδιακόσια
тристаτριακόσια
тысячаχίλια
две тысячиδυο χιλιάδες
три тысячиτρεις χιλιάδες
миллионένα εκατομμύριο
миллиардένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

первыйπρώτος
второйδεύτερος
третийτρίτος
четвёртыйτέταρτος
пятыйπέμπτος
шестойέκτος
седьмойέβδομος
восьмойόγδοος
девятыйένατος
десятыйδέκατος
одиннадцатыйενδέκατος
двенадцатыйδωδέκατος
тринадцатыйδέκατος-τρίτος
четырнадцатыйδέκατος-τέταρτος
пятнадцатыйδέκατος-πέμπτος
шестнадцатыйδέκατος-έκτος
семнадцатыйδέκατος-έβδομος
восемнадцатыйδέκατος-όγδοος
девятнадцатыйδέκατος-ένατος
двадцатыйεικοστός
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το ρωσικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής