Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα πορτογαλικά.

Βασικοί αριθμοί

zeroμηδέν
um, umaένα
dois, duasδύο
trêsτρία
quatroτέσσερα
cincoπέντε
seisέξι
seteεπτά
oitoοκτώ
noveεννέα
dezδέκα
onzeέντεκα
dozeδώδεκα
trezeδεκατρία
catorzeδεκατέσσερα
quinzeδεκαπέντε
dezasseisδεκαέξι
dezasseteδεκαεπτά
dezoitoδεκαοκτώ
dezanoveδεκαεννιά
vinteείκοσι
vinte e um, vinte e umaείκοσι ένα
vinte e dois, vinte e duasείκοσι δύο
vinte e trêsείκοσι τρία
vinte e quatroείκοσι τέσσερα
vinte e cincoείκοσι πέντε
vinte e seisεικοσι εξι
vinte e seteείκοσιεφτά
vinte e oitoείκοσι οχτώ
vinte e noveείκοσι εννέα
trintaτριάντα
trinta e um, trinta e umaτριάντα ένα
trinta e dois, trinta e duasτριάντα δύο
trinta e trêsτριάντα τρία
trinta e quatroτριάντα τέσσερα
trinta e cincoτριάντα πέντε
trinta e seisτριανταέξι
trinta e seteτριάντα εφτά
trinta e oitoτριάντα οκτώ
trinta e noveτριάντα εννέα
quarentaσαράντα
quarenta e um, quarenta e umaσαράντα ένα
quarenta e dois, quarenta e duasσαράντα δύο
quarenta e trêsσαράντα τρία
cinquentaπενήντα
sessentaεξήντα
setentaεβδομήντα
oitentaογδόντα
noventaενενήντα
uma centena ή cemεκατό
duzentosδιακόσια
trezentosτριακόσια
um milhar ή milχίλια
dois mil, duas milδυο χιλιάδες
três milτρεις χιλιάδες
um milhãoένα εκατομμύριο
um biliãoένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

uma vezμια φορά
duas vezesδυο φορές
três vezesτρεις φορές
quatro vezesτέσσερις φορές
cinco vezesπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

primeiroπρώτος
segundoδεύτερος
terceiroτρίτος
quartoτέταρτος
quintoπέμπτος
sextoέκτος
sétimoέβδομος
oitavoόγδοος
nonoένατος
décimoδέκατος
décimo primeiroενδέκατος
décimo segundoδωδέκατος
décimo terceiroδέκατος-τρίτος
décimo quartoδέκατος-τέταρτος
décimo quintoδέκατος-πέμπτος
décimo sextoδέκατος-έκτος
décimo sétimoδέκατος-έβδομος
décimo oitavoδέκατος-όγδοος
décimo nonoδέκατος-ένατος
vigésimoεικοστός
vigésimo primeiroεικοστός-πρώτος
vigésimo segundoεικοστός-δεύτερος
vigésmio terceiroεικοστός-τρίτος
trigésimoτριακοστός
quadragésimoσαρακοστός
quinquagésimoπεντηκοστός
sexagésimoεξηκοστός
setuagésimoεβδομηκοστός
octogésimoογδοηκοστός
nonagésimoενενηκοστός
centésimoεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

cerca de ή aproximadamenteπερίπου
mais que ή mais do queπάνω ή περισσότερο από
menos que ή menos do queκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το πορτογαλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.