Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα πορτογαλικά.

Βασικοί αριθμοί

um, umaένα
dois, duasδύο
trêsτρία
quatroτέσσερα
cincoπέντε
seisέξι
seteεπτά
oitoοκτώ
noveεννέα
dezδέκα
onzeέντεκα
dozeδώδεκα
trezeδεκατρία
catorzeδεκατέσσερα
quinzeδεκαπέντε
dezasseisδεκαέξι
dezasseteδεκαεπτά
dezoitoδεκαοκτώ
dezanoveδεκαεννιά
vinteείκοσι
vinte e um, vinte e umaείκοσι-ένα
vinte e dois, vinte e duasείκοσι-δύο
vinte e trêsείκοσι-τρία
trintaτριάντα
quarentaσαράντα
cinquentaπενήντα
sessentaεξήντα
setentaεβδομήντα
oitentaογδόντα
noventaενενήντα
cemεκατό
cento e um, cento e umaεκατόν ένα
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasδιακόσια
trezentos, trezentasτριακόσια
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milχίλια
dois mil, duas milδυο χιλιάδες
três milτρεις χιλιάδες
um milhãoένα εκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

primeiroπρώτος
segundoδεύτερος
terceiroτρίτος
quartoτέταρτος
quintoπέμπτος
sextoέκτος
sétimoέβδομος
oitavoόγδοος
nonoένατος
décimoδέκατος
décimo primeiroενδέκατος
décimo segundoδωδέκατος
décimo terceiroδέκατος-τρίτος
décimo quartoδέκατος-τέταρτος
décimo quintoδέκατος-πέμπτος
décimo sextoδέκατος-έκτος
décimo sétimoδέκατος-έβδομος
décimo oitavoδέκατος-όγδοος
décimo nonoδέκατος-ένατος
vigésimoεικοστός