Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα ολλανδικά.

Βασικοί αριθμοί

nulμηδέν
éénένα
tweeδύο
drieτρία
vierτέσσερα
vijfπέντε
zesέξι
zevenεπτά
achtοκτώ
negenεννέα
tienδέκα
elfέντεκα
twaalfδώδεκα
dertienδεκατρία
veertienδεκατέσσερα
vijftienδεκαπέντε
zestienδεκαέξι
zeventienδεκαεπτά
achttienδεκαοκτώ
negentienδεκαεννιά
twintigείκοσι
éénentwintigείκοσι-ένα
tweeëntwintigείκοσι-δύο
drieëntwintigείκοσι-τρία
dertigτριάντα
vertigσαράντα
vijftigπενήντα
zestigεξήντα
zeventigεβδομήντα
tachtigογδόντα
negentigενενήντα
honderdεκατό
tweehonderdδιακόσια
driehonderdτριακόσια
duizendχίλια
tweeduizendδυο χιλιάδες
drieduizendτρεις χιλιάδες
miljoenένα εκατομμύριο
biljoenένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

eersteπρώτος
tweedeδεύτερος
derdeτρίτος
vierdeτέταρτος
vijfdeπέμπτος
zesdeέκτος
zevendeέβδομος
achtseόγδοος
negendeένατος
tiendeδέκατος
elfdeενδέκατος
twaalfdeδωδέκατος
dertiendeδέκατος-τρίτος
veertiendeδέκατος-τέταρτος
vijftiendeδέκατος-πέμπτος
zestiendeδέκατος-έκτος
zeventiendeδέκατος-έβδομος
achttiendeδέκατος-όγδοος
negentiendeδέκατος-ένατος
twintigsteεικοστός
dertigsteτριακοστός
veertigsteσαρακοστός
vijftigsteπεντηκοστός
zestigsteεξηκοστός
zeventigsteεβδομηκοστός
tachtigsteογδοηκοστός
negentigsteενενηκοστός
honderdsteεκατοστός