Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα ολλανδικά.

Βασικοί αριθμοί

nulμηδέν
éénένα
tweeδύο
drieτρία
vierτέσσερα
vijfπέντε
zesέξι
zevenεπτά
achtοκτώ
negenεννέα
tienδέκα
elfέντεκα
twaalfδώδεκα
dertienδεκατρία
veertienδεκατέσσερα
vijftienδεκαπέντε
zestienδεκαέξι
zeventienδεκαεπτά
achttienδεκαοκτώ
negentienδεκαεννιά
twintigείκοσι
éénentwintigείκοσι ένα
tweeëntwintigείκοσι δύο
drieëntwintigείκοσι τρία
vierentwintigείκοσι τέσσερα
vijfentwintigείκοσι πέντε
zesentwintigεικοσι εξι
zevenentwintigείκοσιεφτά
achtentwintigείκοσι οχτώ
negenentwintigείκοσι εννέα
dertigτριάντα
eenendertigτριάντα ένα
tweeëndertigτριάντα δύο
drieëndertigτριάντα τρία
vierendertigτριάντα τέσσερα
vijfendertigτριάντα πέντε
zesendertigτριανταέξι
zevenendertigτριάντα εφτά
achtendertigτριάντα οκτώ
negenendertigτριάντα εννέα
veertigσαράντα
eenenveertigσαράντα ένα
tweeënveertigσαράντα δύο
drieënveertigσαράντα τρία
vijftigπενήντα
zestigεξήντα
zeventigεβδομήντα
tachtigογδόντα
negentigενενήντα
honderdεκατό
honderd en éénεκατόν ένα
tweehonderdδιακόσια
driehonderdτριακόσια
duizendχίλια
tweeduizendδυο χιλιάδες
drieduizendτρεις χιλιάδες
miljoenένα εκατομμύριο
miljardένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

eenmaalμια φορά
tweemaalδυο φορές
driemaalτρεις φορές
viermaalτέσσερις φορές
vijfmaalπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

eersteπρώτος
tweedeδεύτερος
derdeτρίτος
vierdeτέταρτος
vijfdeπέμπτος
zesdeέκτος
zevendeέβδομος
achtsteόγδοος
negendeένατος
tiendeδέκατος
elfdeενδέκατος
twaalfdeδωδέκατος
dertiendeδέκατος-τρίτος
veertiendeδέκατος-τέταρτος
vijftiendeδέκατος-πέμπτος
zestiendeδέκατος-έκτος
zeventiendeδέκατος-έβδομος
achttiendeδέκατος-όγδοος
negentiendeδέκατος-ένατος
twintigsteεικοστός
eenentwintigsteεικοστός-πρώτος
tweeëntwintigsteεικοστός-δεύτερος
drieëntwintigsteεικοστός-τρίτος
dertigsteτριακοστός
veertigsteσαρακοστός
vijftigsteπεντηκοστός
zestigsteεξηκοστός
zeventigsteεβδομηκοστός
tachtigsteογδοηκοστός
negentigsteενενηκοστός
honderdsteεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

ongeveerπερίπου
meer danπάνω ή περισσότερο από
minder danκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το ολλανδικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής