Christopher Sauridis

Christopher Sauridis

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 53
Γενέθλια: 22 Δεκέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

Μαθαίνω: