Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα ιταλικά.

Βασικοί αριθμοί

zeroμηδέν
unoένα
dueδύο
treτρία
quattroτέσσερα
cinqueπέντε
seiέξι
setteεπτά
ottoοκτώ
noveεννέα
dieciδέκα
undiciέντεκα
dodiciδώδεκα
trediciδεκατρία
quattordiciδεκατέσσερα
quindiciδεκαπέντε
sediciδεκαέξι
diciassetteδεκαεπτά
diciottoδεκαοκτώ
diciannoveδεκαεννιά
ventiείκοσι
ventunoείκοσι-ένα
ventidueείκοσι-δύο
ventitreείκοσι-τρία
trentaτριάντα
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaσαράντα
cinquantaπενήντα
sessantaεξήντα
settantaεβδομήντα
ottantaογδόντα
novantaενενήντα
centoεκατό
duecentoδιακόσια
trecentoτριακόσια
milleχίλια
duemilaδυο χιλιάδες
tremilaτρεις χιλιάδες
un milioneένα εκατομμύριο
un miliardoένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

primoπρώτος
secondoδεύτερος
terzoτρίτος
quartoτέταρτος
quintoπέμπτος
sestoέκτος
settimoέβδομος
ottavoόγδοος
nonoένατος
decimoδέκατος
undicesimoενδέκατος
dodicesimoδωδέκατος
tredicesimoδέκατος-τρίτος
quattordicesimoδέκατος-τέταρτος
quindicesimoδέκατος-πέμπτος
sedicesimoδέκατος-έκτος
diciassettesimoδέκατος-έβδομος
diciottesimoδέκατος-όγδοος
diciannovesimoδέκατος-ένατος
ventesimoεικοστός
trentesimoτριακοστός
quarantesimoσαρακοστός
cinquantesimoπεντηκοστός
sessantesimoεξηκοστός
settantesimoεβδομηκοστός
ottantesimoογδοηκοστός
novantesimoενενηκοστός
centesimoεκατοστός
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το ιταλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.