Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα ιταλικά.

Βασικοί αριθμοί

zeroμηδέν
unoένα
dueδύο
treτρία
quattroτέσσερα
cinqueπέντε
seiέξι
setteεπτά
ottoοκτώ
noveεννέα
dieciδέκα
undiciέντεκα
dodiciδώδεκα
trediciδεκατρία
quattordiciδεκατέσσερα
quindiciδεκαπέντε
sediciδεκαέξι
diciassetteδεκαεπτά
diciottoδεκαοκτώ
diciannoveδεκαεννιά
ventiείκοσι
ventunoείκοσι ένα
ventidueείκοσι δύο
ventitreείκοσι τρία
ventiquattroείκοσι τέσσερα
venticinqueείκοσι πέντε
ventiseiεικοσι εξι
ventisetteείκοσιεφτά
ventottoείκοσι οχτώ
ventinoveείκοσι εννέα
trentaτριάντα
trentunoτριάντα ένα
trentadueτριάντα δύο
trentatreτριάντα τρία
trentaquattroτριάντα τέσσερα
trentacinqueτριάντα πέντε
trentaseiτριανταέξι
trentasetteτριάντα εφτά
trentottoτριάντα οκτώ
trentanoveτριάντα εννέα
quarantaσαράντα
quarantunoσαράντα ένα
quarantadueσαράντα δύο
quarantatreσαράντα τρία
cinquantaπενήντα
sessantaεξήντα
settantaεβδομήντα
ottantaογδόντα
novantaενενήντα
centoεκατό
centounoεκατόν ένα
duecentoδιακόσια
trecentoτριακόσια
milleχίλια
duemilaδυο χιλιάδες
tremilaτρεις χιλιάδες
un milioneένα εκατομμύριο
un miliardoένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

una voltaμια φορά
due volteδυο φορές
tre volteτρεις φορές
quattro volteτέσσερις φορές
cinque volteπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

primoπρώτος
secondoδεύτερος
terzoτρίτος
quartoτέταρτος
quintoπέμπτος
sestoέκτος
settimoέβδομος
ottavoόγδοος
nonoένατος
decimoδέκατος
undicesimoενδέκατος
dodicesimoδωδέκατος
tredicesimoδέκατος-τρίτος
quattordicesimoδέκατος-τέταρτος
quindicesimoδέκατος-πέμπτος
sedicesimoδέκατος-έκτος
diciassettesimoδέκατος-έβδομος
diciottesimoδέκατος-όγδοος
diciannovesimoδέκατος-ένατος
ventesimoεικοστός
ventunesimoεικοστός-πρώτος
ventiduesimoεικοστός-δεύτερος
ventitreesimoεικοστός-τρίτος
trentesimoτριακοστός
quarantesimoσαρακοστός
cinquantesimoπεντηκοστός
sessantesimoεξηκοστός
settantesimoεβδομηκοστός
ottantesimoογδοηκοστός
novantesimoενενηκοστός
centesimoεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

circa ή approssimativamenteπερίπου
oltre ή più diπάνω ή περισσότερο από
sotto ή meno diκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το ιταλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής