Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα ισπανικά.

Βασικοί αριθμοί

ceroμηδέν
una (una)ένα
dosδύο
tresτρία
cuatroτέσσερα
cincoπέντε
seisέξι
sieteεπτά
ochoοκτώ
nueveεννέα
diezδέκα
onceέντεκα
doceδώδεκα
treceδεκατρία
catorceδεκατέσσερα
quinceδεκαπέντε
dieciséisδεκαέξι
diecisieteδεκαεπτά
dieciochoδεκαοκτώ
diecinueveδεκαεννιά
veinteείκοσι
veintiunoείκοσι ένα
veintidósείκοσι δύο
veintitrésείκοσι τρία
veinticuatroείκοσι τέσσερα
veinticincoείκοσι πέντε
veintiséisεικοσι εξι
veintisieteείκοσιεφτά
veintiochoείκοσι οχτώ
veintinueveείκοσι εννέα
treintaτριάντα
treinta y unoτριάντα ένα
treinta y dosτριάντα δύο
treinta y tresτριάντα τρία
treinta y cuatroτριάντα τέσσερα
treinta y cincoτριάντα πέντε
treinta y seisτριανταέξι
treinta y sieteτριάντα εφτά
treinta y ochoτριάντα οκτώ
treinta y nueveτριάντα εννέα
cuarentaσαράντα
cuarenta y unoσαράντα ένα
cuarenta y dosσαράντα δύο
cuarenta y tresσαράντα τρία
cincuentaπενήντα
sesentaεξήντα
setentaεβδομήντα
ochentaογδόντα
noventaενενήντα
cienεκατό
ciento unoεκατόν ένα
doscientosδιακόσια
trescientosτριακόσια
milχίλια
dos milδυο χιλιάδες
tres milτρεις χιλιάδες
un millónένα εκατομμύριο
mil millonesένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

una vezμια φορά
dos vecesδυο φορές
tres vecesτρεις φορές
cuatro vecesτέσσερις φορές
cinco vecesπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

primeroπρώτος
segundoδεύτερος
terceroτρίτος
cuartoτέταρτος
quintoπέμπτος
sextoέκτος
séptimoέβδομος
octavoόγδοος
novenoένατος
décimoδέκατος
undécimoενδέκατος
duodécimoδωδέκατος
decimoterceroδέκατος-τρίτος
decimocuartoδέκατος-τέταρτος
decimoquintoδέκατος-πέμπτος
decimosextoδέκατος-έκτος
decimoséptimoδέκατος-έβδομος
decimoctavoδέκατος-όγδοος
decimonovenoδέκατος-ένατος
vigésimoεικοστός
vigésimo primeroεικοστός-πρώτος
vigésimo segundoεικοστός-δεύτερος
vigésimo terceroεικοστός-τρίτος
trigésimoτριακοστός
cuadrágesimoσαρακοστός
quincuagésimoπεντηκοστός
sexagésimoεξηκοστός
septuagésimoεβδομηκοστός
octogésimoογδοηκοστός
nonagésimoενενηκοστός
centésimoεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

acerca de ή aproximadamenteπερίπου
más deπάνω ή περισσότερο από
menos deκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το ισπανικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής