Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα ισπανικά.

Βασικοί αριθμοί

ceroμηδέν
unoένα
dosδύο
tresτρία
cuatroτέσσερα
cincoπέντε
seisέξι
sieteεπτά
ochoοκτώ
nueveεννέα
diezδέκα
onceέντεκα
doceδώδεκα
treceδεκατρία
catorceδεκατέσσερα
quinceδεκαπέντε
dieciséisδεκαέξι
diecisieteδεκαεπτά
dieciochoδεκαοκτώ
diecinueveδεκαεννιά
veinteείκοσι
veintiunoείκοσι-ένα
veintidósείκοσι-δύο
veintitrésείκοσι-τρία
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintaτριάντα
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaσαράντα
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaπενήντα
sesentaεξήντα
setentaεβδομήντα
ochentaογδόντα
noventaενενήντα
cienεκατό
ciento unoεκατόν ένα
doscientosδιακόσια
trescientosτριακόσια
milχίλια
dos milδυο χιλιάδες
tres milτρεις χιλιάδες
un millónένα εκατομμύριο
mil millonesένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

primeroπρώτος
segundoδεύτερος
terceroτρίτος
cuartoτέταρτος
quintoπέμπτος
sextoέκτος
séptimoέβδομος
octavoόγδοος
novenoένατος
décimoδέκατος
undécimoενδέκατος
duodécimoδωδέκατος
decimoterceroδέκατος-τρίτος
decimocuartoδέκατος-τέταρτος
decimoquintoδέκατος-πέμπτος
decimosextoδέκατος-έκτος
decimoséptimoδέκατος-έβδομος
decimoctavoδέκατος-όγδοος
decimonovenoδέκατος-ένατος
vigésimoεικοστός
vigésimo primeroεικοστός-πρώτος
vigésimo segundoεικοστός-δεύτερος
vigésimo terceroεικοστός-τρίτος
fiftieth
trigésimoτριακοστός
cuadrágesimoσαρακοστός
quincuagésimo
sexagésimoεξηκοστός
septuagésimoεβδομηκοστός
octogésimoογδοηκοστός
nonagésimoενενηκοστός
centésimoεκατοστός
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το ισπανικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.