Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα δανικά.

Βασικοί αριθμοί

en/etένα
toδύο
trêτρία
fireτέσσερα
femπέντε
seksέξι
syvεπτά
otteοκτώ
niεννέα
tiδέκα
elleveέντεκα
tolvδώδεκα
trettenδεκατρία
fjortenδεκατέσσερα
femtenδεκαπέντε
sekstenδεκαέξι
syttenδεκαεπτά
attenδεκαοκτώ
nittenδεκαεννιά
tyveείκοσι
enogtyveείκοσι-ένα
toogtyveείκοσι-δύο
treogtyveείκοσι-τρία
trediveτριάντα
fyrreσαράντα
halvtredsπενήντα
tresεξήντα
halvfjerdsεβδομήντα
firsογδόντα
halvfemsενενήντα
(et) hundred(e)εκατό
hundred(e) og enεκατόν ένα
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindχίλια

Τακτικοί αριθμοί

førsteπρώτος
andenδεύτερος
tredjeτρίτος
fjerdeτέταρτος
femteπέμπτος
sjetteέκτος
syvendeέβδομος
ottendeόγδοος
niendeένατος
tiendeδέκατος
elvteενδέκατος
tolvteδωδέκατος
trettendeδέκατος-τρίτος
fjortendeδέκατος-τέταρτος
femtendeδέκατος-πέμπτος
sekstendeδέκατος-έκτος
syttendeδέκατος-έβδομος
attendeδέκατος-όγδοος
nittendeδέκατος-ένατος
tyvendeεικοστός
enogtyvendeεικοστός-πρώτος
toogtyvendeεικοστός-δεύτερος
treogtyvendeεικοστός-τρίτος