Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα δανικά.

Βασικοί αριθμοί

nulμηδέν
en / etένα
toδύο
treτρία
fireτέσσερα
femπέντε
seksέξι
syvεπτά
otteοκτώ
niεννέα
tiδέκα
elleveέντεκα
tolvδώδεκα
trettenδεκατρία
fjortenδεκατέσσερα
femtenδεκαπέντε
sekstenδεκαέξι
syttenδεκαεπτά
attenδεκαοκτώ
nittenδεκαεννιά
tyveείκοσι
enogtyveείκοσι ένα
toogtyveείκοσι δύο
treogtyveείκοσι τρία
fireogtyveείκοσι τέσσερα
femogtyveείκοσι πέντε
seksogtyveεικοσι εξι
syvogtyveείκοσιεφτά
otteogtyveείκοσι οχτώ
niogtyveείκοσι εννέα
trediveτριάντα
enogtrediveτριάντα ένα
toogtrediveτριάντα δύο
treogtrediveτριάντα τρία
fireogtrediveτριάντα τέσσερα
femogtrediveτριάντα πέντε
seksogtrediveτριανταέξι
syvogtrediveτριάντα εφτά
otteogtrediveτριάντα οκτώ
niogtrediveτριάντα εννέα
fyrreσαράντα
enogfyrreσαράντα ένα
toogfyrreσαράντα δύο
treogfyrreσαράντα τρία
halvtredsπενήντα
tresεξήντα
halvfjerdsεβδομήντα
firsογδόντα
halvfemsενενήντα
hundrede ή et hundredeεκατό
hundrede og et ή et hundrede og etεκατόν ένα
to hundredeδιακόσια
tre hundredeτριακόσια
tusindχίλια
to tusindδυο χιλιάδες
tre tusindτρεις χιλιάδες
en millionένα εκατομμύριο
en milliardένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

en gangμια φορά
to gangeδυο φορές
tre gangeτρεις φορές
fire gangeτέσσερις φορές
fem gangeπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

førsteπρώτος
andenδεύτερος
tredjeτρίτος
fjerdeτέταρτος
femteπέμπτος
sjetteέκτος
syvendeέβδομος
ottendeόγδοος
niendeένατος
tiendeδέκατος
elvteενδέκατος
tolvteδωδέκατος
trettendeδέκατος-τρίτος
fjortendeδέκατος-τέταρτος
femtendeδέκατος-πέμπτος
sekstendeδέκατος-έκτος
syttendeδέκατος-έβδομος
attendeδέκατος-όγδοος
nittendeδέκατος-ένατος
tyvendeεικοστός
enogtyvendeεικοστός-πρώτος
toogtyvendeεικοστός-δεύτερος
treogtyvendeεικοστός-τρίτος
tredivteτριακοστός
fyrrendeσαρακοστός
halvtredsendeπεντηκοστός
tresendeεξηκοστός
halvfjerdsendeεβδομηκοστός
firsendeογδοηκοστός
halvfemsendeενενηκοστός
hundredendeεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

omkring ή omtrentπερίπου
over ή mere endπάνω ή περισσότερο από
under ή mindre endκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το δανικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής