Ο καιρός

Here are some French phrases you can use when talking about the weather.

quel temps fait-il?τι καιρό κάνει;
est-ce qu'il fait beau?
il y a du soleilέχειλιακάδα
il fait beauο καιρός είναι μια χαρά
il ne fait pas beau
il pleutβρέχει
il neigeχιονίζει
il y a du ventέχειαέρα
c'est humide
il y a du brouillardέχειομίχλη
il fait chaudέχει ζέστη
il fait froidέχει κρύο