Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα γαλλικά.

Βασικοί αριθμοί

zéroμηδέν
unένα
deuxδύο
troisτρία
quatreτέσσερα
cinqπέντε
sixέξι
septεπτά
huitοκτώ
neufεννέα
dixδέκα
onzeέντεκα
douzeδώδεκα
treizeδεκατρία
quatorzeδεκατέσσερα
quinzeδεκαπέντε
seizeδεκαέξι
dix-septδεκαεπτά
dix-huitδεκαοκτώ
dix-neufδεκαεννιά
vingtείκοσι
vingt-et-unείκοσι ένα
vingt-deuxείκοσι δύο
vingt-troisείκοσι τρία
vingt-quatreείκοσι τέσσερα
vingt-cinqείκοσι πέντε
vingt-sixεικοσι εξι
vingt septείκοσιεφτά
vingt-huitείκοσι οχτώ
vingt-neufείκοσι εννέα
trenteτριάντα
trente-et-unτριάντα ένα
trente-deuxτριάντα δύο
quaranteσαράντα
cinquanteπενήντα
soixanteεξήντα
soixante-dixεβδομήντα
quatre-vingtsογδόντα
quatre-vingt-dixενενήντα
centεκατό
cent-unεκατόν ένα
deux-centsδιακόσια
trois-centsτριακόσια
milleχίλια
deux-milleδυο χιλιάδες
trois-milleτρεις χιλιάδες
un millionένα εκατομμύριο
un milliardένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

une foisμια φορά
deux foisδυο φορές
trois foisτρεις φορές
quatre foisτέσσερις φορές
cinq foisπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

premierπρώτος
deuxième, secondδεύτερος
troisièmeτρίτος
quatrièmeτέταρτος
cinquièmeπέμπτος
sixièmeέκτος
septièmeέβδομος
huitièmeόγδοος
neuvièmeένατος
dixièmeδέκατος
onzièmeενδέκατος
douzièmeδωδέκατος
treizièmeδέκατος-τρίτος
quatorzièmeδέκατος-τέταρτος
quinzièmeδέκατος-πέμπτος
seizièmeδέκατος-έκτος
dix-septièmeδέκατος-έβδομος
dix-huitièmeδέκατος-όγδοος
dix-neuvièmeδέκατος-ένατος
vingtièmeεικοστός
vingt-et-unièmeεικοστός-πρώτος
vingt-deuxièmeεικοστός-δεύτερος
vingt-troisièmeεικοστός-τρίτος
trentièmeτριακοστός
quarantièmeσαρακοστός
cinquantièmeπεντηκοστός
soixantièmeεξηκοστός
soixante-dixièmeεβδομηκοστός
quatre-vingtièmeογδοηκοστός
quatre-vingt-dixièmeενενηκοστός
centièmeεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

environπερίπου
plus deπάνω ή περισσότερο από
moins deκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943.294
9 7559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το γαλλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής