Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα γαλλικά.

Βασικοί αριθμοί

zéroμηδέν
un, uneένα
deuxδύο
troisτρία
quatreτέσσερα
cinqπέντε
sixέξι
septεπτά
huitοκτώ
neufεννέα
dixδέκα
onzeέντεκα
douzeδώδεκα
treizeδεκατρία
quatorzeδεκατέσσερα
quinzeδεκαπέντε
seizeδεκαέξι
dix-septδεκαεπτά
dix-huitδεκαοκτώ
dix-neufδεκαεννιά
vingtείκοσι
vingt et un or vingt-et-unείκοσι-ένα
vingt-deuxείκοσι-δύο
vingt-troisείκοσι-τρία
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trenteτριάντα
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteσαράντα
cinquanteπενήντα
soixanteεξήντα
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixεβδομήντα
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsογδόντα
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixενενήντα
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centεκατό
cent un or cent-unεκατόν ένα
deux cents or deux-centsδιακόσια
trois cents or trois-centsτριακόσια
milleχίλια
deux milleδυο χιλιάδες
trois milleτρεις χιλιάδες
un millionένα εκατομμύριο
un milliardένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

premier, premièreπρώτος
deuxième or second, secondeδευτερόλεπτο
troisièmeτρίτος
quatrièmeτέταρτος
cinquièmeπέμπτος
sixièmeέκτος
septièmeέβδομος
huitièmeόγδοος
neuvièmeένατος
dixièmeδέκατος
onzièmeενδέκατος
douzièmeδωδέκατος
treizièmeδέκατος-τρίτος
quatorzièmeδέκατος-τέταρτος
quinzièmeδέκατος-πέμπτος
seizièmeδέκατος-έκτος
dix-septièmeδέκατος-έβδομος
dix-huitièmeδέκατος-όγδοος
dix-neuvièmeδέκατος-ένατος
vingtièmeεικοστός
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το γαλλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.