Σχήματα και μαθηματικοί όροι

Μάθετε τα αγγλικά ονόματα για κοινά σχήματα και μαθηματικούς όρους, καθώς επίσης πως να λέτε τα κλάσματα.

Μαθηματικοί όροι

addition πρόσθεση
subtraction αφαίρεση
multiplication πολλαπλασιασμός
division διαίρεση
to add να προσθέσει
to subtract ή to take away να αφαιρέσει
to multiply να πολλαπλασιάσει
to divide να διαιρέσει
to calculate να υπολογίσει
total σύνολο
arithmetic αριθμητική
algebra άλγεβρα
geometry γεωμετρία
calculus λογισμός
statistics στατιστική
integer ακέραιος
even number άρτιος αριθμός
odd number μονός αριθμός
prime number περιττός αριθμός
fraction κλάσμα
decimal δεκαδικός
decimal point δεκαδικό ψηφίο
percent τις εκατό
percentage ποσοστό
theorem θεώρημα
proof απόδειξη
problem πρόβλημα
solution λύση
formula τύπος
equation εξίσωση
graph γραφική παράσταση
axis άξονας
average μέσος όρος
correlation συσχέτιση
probability πιθανότητα
dimensions διαστάσεις
area περιοχή
circumference περιφέρεια
diameter διάμετρος
radius ακτίνα
length μήκος
height ύψος
width πλάτος
perimeter περίμετρος
angle γωνία
right angle ορθή γωνία
line γραμμή
straight line ευθεία γραμμή
curve καμπύλη
parallel παράλληλο
tangent εφαπτομένη
volume όγκος

Σχήματα

circle κύκλος
triangle τρίγωνο
square τετράγωνο
rectangle παραλληλόγραμμο
pentagon πεντάγωνο
hexagon εξάγωνο
octagon οκτάγωνο
oval οβάλ
star αστέρι
polygon πολύγωνο
cone κώνος
cube κύβος
cylinder κύλινδρος
pyramid πυραμίδα
sphere σφαίρα

Κλάσματα

1⁄2 μισό
1⁄3 ένα τρίτο
1⁄4 ένα τέταρτο
1⁄5 ένα πέμπτο
1⁄6 ένα έκτο
2⁄3 δύο τρίτα
3⁄4 τρία τέταρτα
1⁄8 ένα όγδοο
1⁄10 ένα δέκατο
1⁄100 ένα εκατοστό
ένα και ένα τέταρτο
ένα και μισό
ένα και τρία τέταρτα
δύο και ένα τέταρτο
δύο και μισό
δύο και τρία τέταρτα
τρία και ένα τέταρτο
τρία και μισό
τρία και τρία τέταρτα

Ανάγνωση ποσών

plus συν
minus μείον
times ή multiplied by επί
divided by διά
squared στο τετράγωνο
cubed στον κύβο
square root τετραγωνική ρίζα
equals ισούται με
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής