Εργασία

Εδώ βρίσκονται κάποιες αγγλικές λέξεις σχετικές με την απασχόληση.

Βρίσκοντας μια δουλειά

ad ή advert (συντομογραφία του advertisement) αγγελία
application form αίτηση εγγραφής
appointment ραντεβού
CV (συντομογραφία του curriculum vitae) βιογραφικό
job description περιγραφή δουλειάς
interview συνέντευξη
job offer ή offer of employment προσφορά εργασίας
qualifications προσόντα
to apply for a job να κάνει αίτηση για δουλειά
to accept an offer να δεχτεί μια προσφορά
to reject an offer ή to turn down an offer να απορρίψει μια προσφορά
to hire να προσλάβει
job δουλειά
career καριέρα
part-time μερικής απασχόλησης
full-time ολικής απασχόλησης
shift work βάρδια
temporary προσωρινή
contract συμβόλαιο
permanent μόνιμη
starting date ημερομηνία έναρξης
notice period προθεσμία

Μισθός και οφέλη

bonus μπόνους
car allowance επίδομα αυτοκινήτου
company car εταιρικό αυτοκίνητο
health insurance ασφάλεια υγείας
holiday pay επίδομα αδείας
holiday entitlement δικαίωμα διακοπών
maternity leave άδεια εγκυμοσύνης
overtime υπερωρία
paternity leave άδεια πατρότητας
part-time education σπουδές μερικής απασχόλησης
pension scheme ή pension plan συνταξιοδοτικό σχέδιο
promotion προαγωγή
salary μισθός
salary increase αύξηση μισθού
sick pay πληρωμή ασθενείας
staff restaurant υπηρετικό προσωπικό εστιατορίου
training scheme εκπαιδευτικό πρόγραμμα
travel expenses έξοδα μετακίνησης
wages αμοιβές
working conditions συνθήκες εργασίας
working hours ώρες εργασίας

Είδη εργαζομένου

owner ιδιοκτήτης
managing director διευθύνων σύμβουλος
director διευθυντής
manager υπεύθυνος
boss αφεντικό
colleague συνάδερφος
trainee εκπαιδευόμενος
apprentice μαθητευόμενος
volunteer εθελοντής

Λήξη της απασχόλησης

to fire να απολύσει
to get the sack να πάρει δρόμο (ανεπίσημο) (στην καθομιλουμένη)
to resign να παραιτηθεί
to retire να συνταξιοδοτηθεί
leaving date ημερομηνία λήξης
redundant περιττός
redundancy απόλυση
redundancy pay αποζημίωση απόλυσης
retirement age ηλικία συνταξιοδότησης

Άλλες χρήσιμες λέξεις

apprenticeship μαθητεία
department τμήμα
experience εμπειρία
factory εργοστάσιο
fire drill συναγερμός φωτιάς
health and safety υγεία και ασφάλεια
internship πρακτική άσκηση
meeting ραντεβού
office γραφείο
rate of pay ποσό αμοιβής
reception υποδοχή
security ασφάλεια
strike απεργία
switchboard πίνακας
timekeeping χρονομέτρηση
trade union συνδικαλιστικό
training course μάθημα κατάρτισης
work εργασία
work experience εργασιακή εμπειρία
to go on strike να απεργήσει
to be off sick να αρρωστήσει
self-employed αυτεπάγγελτος
unemployed άνεργος / άνεργη
retired συνταξιούχος
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής