Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα αγγλικά.

Βασικοί αριθμοί

zero μηδέν (στην ομιλουμένη γλώσσα και όσον αφορά θερμοκρασίες)
nil μηδέν (χρησιμοποιείται όταν αναφέρεστε σε βαθμολογίες αγώνων)
nought μηδέν (το ψηφίο 0)
"O" μηδέν (προφέρεται όπως το γγλικό γράμμα "Ο", χρησιμοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία, ειδικά για τηλεφωνικούς αριθμούς)
one ένα
two δύο
three τρία
four τέσσερα
five πέντε
six έξι
seven επτά
eight οκτώ
nine εννέα
ten δέκα
eleven έντεκα
twelve δώδεκα
thirteen δεκατρία
fourteen δεκατέσσερα
fifteen δεκαπέντε
sixteen δεκαέξι
seventeen δεκαεπτά
eighteen δεκαοκτώ
nineteen δεκαεννιά
twenty είκοσι
twenty-one είκοσι-ένα
twenty-two είκοσι-δύο
twenty-three είκοσι-τρία
thirty τριάντα
forty σαράντα
fifty πενήντα
sixty εξήντα
seventy εβδομήντα
eighty ογδόντα
ninety ενενήντα
one hundred, a hundred εκατό
one hundred and one, a hundred and one εκατόν ένα
two hundred διακόσια
three hundred τριακόσια
one thousand, a thousand χίλια
two thousand δυο χιλιάδες
three thousand τρεις χιλιάδες
one million, a million ένα εκατομμύριο
one billion, a billion ένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

once μια φορά
twice δυο φορές
three times τρεις φορές
four times τέσσερις φορές
five times πέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

first πρώτος
second δεύτερος
third τρίτος
fourth τέταρτος
fifth πέμπτος
sixth έκτος
seventh έβδομος
eighth όγδοος
ninth ένατος
tenth δέκατος
eleventh ενδέκατος
twelfth δωδέκατος
thirteenth δέκατος-τρίτος
fourteenth δέκατος-τέταρτος
fifteenth δέκατος-πέμπτος
sixteenth δέκατος-έκτος
seventeenth δέκατος-έβδομος
eighteenth δέκατος-όγδοος
nineteenth δέκατος-ένατος
twentieth εικοστός
twenty-first εικοστός-πρώτος
twenty-second εικοστός-δεύτερος
twenty-third εικοστός-τρίτος
thirtieth τριακοστός
fortieth σαρακοστός
fiftieth πεντηκοστός
sixtieth εξηκοστός
seventieth εβδομηκοστός
eightieth ογδοηκοστός
ninetieth ενενηκοστός
hundredth εκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

about ή approximately περίπου
over ή more than πάνω ή περισσότερο από
under ή less than κάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3.294
9,755 9.755
2,608,411 2.608.411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play