Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα αγγλικά.

Βασικοί αριθμοί

zeroμηδέν (στην ομιλουμένη γλώσσα και όσον αφορά θερμοκρασίες)
nilμηδέν (χρησιμοποιείται όταν αναφέρεστε σε βαθμολογίες αγώνων)
noughtμηδέν (το ψηφίο 0)
"O"μηδέν (προφέρεται όπως το γγλικό γράμμα "Ο", χρησιμοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία, ειδικά για τηλεφωνικούς αριθμούς)
oneένα
twoδύο
threeτρία
fourτέσσερα
fiveπέντε
sixέξι
sevenεπτά
eightοκτώ
nineεννέα
tenδέκα
elevenέντεκα
twelveδώδεκα
thirteenδεκατρία
fourteenδεκατέσσερα
fifteenδεκαπέντε
sixteenδεκαέξι
seventeenδεκαεπτά
eighteenδεκαοκτώ
nineteenδεκαεννιά
twentyείκοσι
twenty-oneείκοσι ένα
twenty-twoείκοσι δύο
twenty-threeείκοσι τρία
thirtyτριάντα
fortyσαράντα
fiftyπενήντα
sixtyεξήντα
seventyεβδομήντα
eightyογδόντα
ninetyενενήντα
one hundred, a hundredεκατό
one hundred and one, a hundred and oneεκατόν ένα
two hundredδιακόσια
three hundredτριακόσια
one thousand, a thousandχίλια
two thousandδυο χιλιάδες
three thousandτρεις χιλιάδες
one million, a millionένα εκατομμύριο
one billion, a billionένα δισεκατομμύριο

Επανάληψη

onceμια φορά
twiceδυο φορές
three timesτρεις φορές
four timesτέσσερις φορές
five timesπέντε φορές

Τακτικοί αριθμοί

firstπρώτος
secondδεύτερος
thirdτρίτος
fourthτέταρτος
fifthπέμπτος
sixthέκτος
seventhέβδομος
eighthόγδοος
ninthένατος
tenthδέκατος
eleventhενδέκατος
twelfthδωδέκατος
thirteenthδέκατος-τρίτος
fourteenthδέκατος-τέταρτος
fifteenthδέκατος-πέμπτος
sixteenthδέκατος-έκτος
seventeenthδέκατος-έβδομος
eighteenthδέκατος-όγδοος
nineteenthδέκατος-ένατος
twentiethεικοστός
twenty-firstεικοστός-πρώτος
twenty-secondεικοστός-δεύτερος
twenty-thirdεικοστός-τρίτος
thirtiethτριακοστός
fortiethσαρακοστός
fiftiethπεντηκοστός
sixtiethεξηκοστός
seventiethεβδομηκοστός
eightiethογδοηκοστός
ninetiethενενηκοστός
hundredthεκατοστός

Άλλες χρήσιμες λέξεις

about ή approximatelyπερίπου
over ή more thanπάνω ή περισσότερο από
under ή less thanκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943.294
9,7559.755
2,608,4112.608.411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής